Aranżowanie finansowania projektów inwestycyjnych

 • analiza możliwości i opłacalności realizacji projektów,
 • opracowanie optymalnej struktury finansowania,
 • wsparcie w negocjacjach z instytucjami finansowymi i inwestorami.

Szkolenia, mentoring, coaching

 • szkolenia bezpośrednio u klienta (in - door),
 • szkolenia, mentoring i coaching w zakresie przekształceń podmiotów gospodarczych,
 • szkolenia, mentoring i coaching w zakresie szczegółowej dokumentacji podatkowej cen transferowych,
 • szkolenia w zakresie prawa podatkowego,
 • szkolenia i mentoring w zakresie kontrolingu sprzedaży i finansów oraz optymalizacji gospodarki finansowej przedsiębiorstw i instytucji finansowych.

Opracowywanie biznes planów, memorandów informacyjnych, modeli i planów finansowych

 • analiza produktów, branż, nakładów inwestycyjnych,
 • wybór instytucji finansowych do których dokumenty będą przekazywane,
 • opracowanie koncepcji modelu,
 • przygotowanie modelu finansowego,
 • zasilenie modelu danymi wejściowymi oraz weryfikacja poprawności jego działania.

Organizowanie i przeprowadzanie procesów fuzji i przejęć

 • organizacja procesu due diligence,
 • doradztwo w negocjacjach,
 • kompleksowe działanie w ramach transakcji, w tym koordynacja prac podwykonawców (prawników, audytorów).

Wycena przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych

 • wycena udziałów lub akcji wycenianego podmiotu całego/części,
 • sporządzenie raportu zawierającego opis założeń oraz metodologię wyceny,
 • wycena znaków towarowych (marek),
 • wycena wartości wzorów użytkowych i przemysłowych,
 • wycena wartości patentów i technologii,
 • wycena wartości praw do wizerunku.

Doradztwo biznesowe

 • Opracowywanie rozwoju strategii przedsiębiorstwa.
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa.
 • Wdrażanie procesów naprawczych.
 • Projektowanie i wdrażanie systemów controllingowych.

 • doradztwo finansowe i kapitałowe (corporate finance) wraz z aranżacją finansowania;
 • wycena wartości przedsiębiorstwa, jego poszczególnych aktywów i walorów kapitałowych;
 • pozyskiwanie kapitału oraz inwestorów wraz z pełnym przygotowaniem dokumentacji finansowej, biznesowej i prawno-podatkowej;
 • aranżacja pozyskiwania kapitału dłużnego (całokształt instrumentów finansowania bankowego i obligacyjnego) oraz inwestycyjnego;
 • wsparcie w sprzedaży przedsiębiorstw, fuzjach, przejęciach, przekształceniach firm;
 • doradztwo podatkowe dla przedsiębiorstw i ich właścicieli;
 • zarządzanie finansami spółek oraz ich restrukturyzacja;
 • zarządzanie procesem tworzenia realnej wartości firmy; 
 • projektowanie i wdrażanie programów restrukturyzacji kapitałowej, finansowej, organizacyjnej i zarządczej firm w trudnej sytuacji finansowej, również i w tych przypadkach wraz z pozyskiwaniem kapitału, emisją papierów wartościowych;

 • wsparcie w negocjacjach z instytucjami finansowymi;
 • plasowanie, we współpracy z instytucjami rynku kapitałowego, emisji papierów wartościowych na rynkach publicznych i prywatnych;
 • zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz funduszami private equity; 
 • doradztwo w zakresie emisji papierów dłużnych, w tym instrumentów złożonych łączących cechy akcji/udziałów i długu;
 • realizacja akwizycji, przejęć, połączeń i sprzedaży przedsiębiorstw (doradztwo M&A), w tym pozyskiwania celów rynkowych z jednoczesnym aranżowaniem finansowania właścicielskiego i dłużnego na cele inwestycyjne;
 • doradztwo w zakresie wykupu menedżerskiego przedsiębiorstw (LBO, MBO);
 • obsługa transakcji z udziałem inwestorów strategicznych, funduszy private equity oraz banków, w tym wsparcie w negocjacjach oraz zamknięciu transakcji;
 • tworzenie i zarządzanie podmiotami powierniczymi;

 • wycena nieruchomości i ocena projektów inwestycyjnych;
 • przeprowadzanie audytu prawnego, finansowego, podatkowego, due diligence;
 • przygotowywanie biznesplanów, studiów wykonalności, memorandów i dokumentów informacyjnych, prognoz i modeli finansowych, strategii firmy;
 • usługowe prowadzenie rachunkowości w procesach outsourcingowych;
 • audyt sprawozdań finansowych;
 • outsourcing funkcji dyrektora finansowego przedsiębiorstwa;
 • zarządzanie portfelem pasywów dłużnych Klienta – optymalizacja struktury długu (kredyty, leasing, factoring);
 • doradztwo w zakresie zarządzania płynnością i transakcjami rynku pieniężno-walutowego;
 • doradztwo w zakresie transakcji trade finance oraz ich finansowania bankowego;

 • doradztwo dla Banku w sferze wewnętrznej organizacji procesów biznesowych i zarządczych;
 • budowanie strategii rozwojowych dla banków oraz instytucji finansowych;
 • doradztwo w tworzeniu pionów biznesowych oraz produktów bankowych;
 • doradztwo w procesach zarządzania ryzykiem kredytowym;
 • prowadzenie projektów sekurytyzacji aktywów bankowych oraz restrukturyzacji portfelowej i transakcyjnej wraz z optymalizacją podatkową;

 • restrukturyzacja klientów trudnych Banku i wierzytelności podwyższonego ryzyka;
 • tworzenie modeli rozwoju sieci oraz franczyzy dla banków/instytucji finansowych;
 • kreowanie grup kapitałowych dla instytucji finansowych, w tym również produktowych spółek celowych oraz funduszy inwestycyjnych w ramach grup kapitałowych banków oraz instytucji finansowych (model finansowy, procedury, zarządzanie);
 • udział w procesach restrukturyzacyjnych prowadzonych przez Bank wobec Klientów (fuzje i przejęcia, procesy sanacyjne i przekształceniowe);

 • zarządzanie powiernicze dłużnikami Banku/Instytucji Finansowej będącymi w trudnej sytuacji finansowej;
 • przeprowadzenie due diligence/feasibility study na rzecz klientów korporacyjnych Banku;
 • wsparcie w restrukturyzacji wierzytelności Banku cechujących się podwyższonym ryzykiem kredytowym;
 • zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz niezależna wycena aktywów funduszy dokonywana na zlecenie TFI należących do banków;
 • zarządzanie funduszami venture capital dedykowanych przez banki dla określonej sfery działalności;